FAQ Over ons Contact

Algemene gegevens Het Tegelplein

Bedrijfsnaam: Het Tegelplein.
Gevestigd: Kanaalweg 5a 7902 LH te Hoogeveen
KVK Nummer: 04087730
Btw Nummer: NL001635866B36
Telefoonnummer: 0528-795167
E-Mail: info@het-tegeplein.nl

Algemene voorwaarden

In deze voorwaarden wordt verstaan onder

 • ‘Verkoper’ Het Tegelplein
 • ‘Koper’: hij die zich in verband met de koop van zaken en/of diensten jegens verkoper heeft verbonden of met dat doel met deze in onderhandeling is.
 • ‘Overeenkomst’: de tussen partijen gesloten overeenkomst waarop deze voorwaarden door verkoper toepasselijk zijn verklaard.

Voor alle aanbiedingen, verkopen en leveringen gelden de algemene bepalingen zoals hierna vermeld. Ook indien door koper andere voorwaarden van toepassing worden verklaard, zullen deze voor verkoper niet gelden, tenzij zulks uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen. Door het vragen van offerte c.q. het plaatsen van een opdracht wordt de koper geacht verkopers voorwaarden te hebben aanvaard. De koper wordt geacht op de hoogte te zijn met de inhoud van deze voorwaarden.

II. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen zijn, indien en voor zover door verkoper niet schriftelijk een termijn is genoemd gedurende welke de aanbiedingen haar binden, vrijblijvend. Niet bindend zijn, alle gegevens welke genoemd worden in afbeeldingen, catalogi, technische tekeningen en verder gegevens door verkoper verstrekt.

III. Overeenkomsten

Overeenkomsten betreffende de levering van zaken en/of diensten komen tot stand nadat de door verkoper gestuurde opdrachtbevestiging met eventuele berekeningen en tekeningen door koper voor akkoord zijn getekend en retour gezonden aan verkoper. Is deze bevestiging met eventuele berekeningen en tekeningen door koper niet binnen 8 dagen getekend retour gezonden, dan wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen volgens de opdrachtbevestiging met eventueel daarbij behorende tekeningen en berekeningen.

IV. Prijzen

 1. Elke prijsopgave door verkoper gedaan is vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de opgegeven prijzen exclusief B.T.W. in- en uitvoer rechten en andere belastingen, heffingen en rechten.

V. Levering en risico

Onverminderd het bepaalde in artikel IX worden de zaken en/of diensten geacht door verkoper te zijn geleverd en door koper te zijn aanvaard:

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering van zaken en/of diensten aan huis, bedrijf en/of bouwplaats van koper.
  Als tijdstip van levering geldt het moment, waarop de zaken – daaronder begrepen tekeningen/ontwerpen/schetsen/berekeningen, etc. het kantoor/magazijn/werkplaats van verkoper verlaten.
 2. De levering geschiedt tegen een vast bedrag tenzij hier door verkoper hetzij op de factuur, of anderszins van wordt afgeweken.
 3. De zaken en/of diensten zijn vanaf het moment van levering/oplevering voor rekening en risico van de koper.

VI. Hoedanigheid, keuring en acceptatie

 1. Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid van de te leveren zaken en/of diensten niets uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen kan koper slechts aanspraak maken op een hoedanigheid die in overeenstemming is met hetgeen in de handel en/of betreffende dienstverlening gebruikelijk is.
 2. Indien en voor zover de zaken op verzoek van de verkoper worden aangeboden onder kwaliteitsverklaring(garantie) door derden afgegeven, worden deze zaken geacht te zijn gekeurd en geaccepteerd door de koper als in overeenstemming met de kwaliteitsverklaring(garantie) van bedoelde derden.
 3. De controle op de hoeveelheid en/of beschadiging van de geleverde zaken dient koper terstond na ontvangst der zaken uit te voeren. Dit geldt tevens na mededeling van verkoper dat de zaken ter beschikking van koper staan.
 4. Eventuele tekorten c.q. beschadigingen van de geleverde zaken dan wel van de verpakking daarvan welke bij af(levering) van de zaken door of vanwege de koper worden/zijn geconstateerd, dient koper op de afleveringsbon, de factuur en/of afleveringsdocumenten te (doen) vermelden, bij gebreke waarvan de koper geacht wordt de geleverde zaak in goede staat te hebben ontvangen en goedgekeurd, alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
 5. Koper zal geen beroep mogen doen op en mitsdien geen rechten kunnen ontlenen aan gebreken, welke ten tijde van de levering der zaken niet zichtbaar waren wanneer;
  1. de geleverde za(a)k(en) is/zijn verwerkt;
  2. de geleverde za(a)k(en) nog niet is/zijn verwerkt en koper zich niet binnen redelijk korte termijn (max. 8 dagen) na ontdekking van het gebrek dan wel nadat het gebrek had kunnen worden ontdekt bij behoorlijke oplettendheid, schriftelijk terzake tot verkoper heeft gewend onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klacht(en).
 6. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk binnen 8 dagen na verzenddatum van de facturen bij verkoper te worden ingediend.
 7. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de geleverde zaak, respectievelijk de factu(u)r(en) te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door verkoper in behandeling genomen.
 8. Indien de reclame door verkoper gegrond wordt bevonden en geaccepteerd, is verkoper slechts verplicht de ondeugdelijke za(a)k(en) en/of geleverde dienst(en) respectievelijk te vervangen dan wel opnieuw te verrichten zonder dat koper enig recht kan doen gelden op schadevergoeding in welke vorm dan ook.
 9. Het feit dat koper een reclame heeft ingediend, ontslaat hem niet van zijn betalings verplichting ten opzichte van verkoper.
 10. Retour zenden van geleverde zaken door koper, kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper, onder nog nader te bepalen voorwaarden van verkoper.
 11. Onverminderd het in de voorgaande leden bepaalde, dienen reclames in ieder geval binnen 8 dagen na de (op)leverings- of factuurdatum schriftelijk aan verkoper ter kennis te worden gebracht, op straffe van niet ontvankelijkheid van de klacht van de koper.
 12. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bedongen, heeft verkoper het recht om de zaken van één of meer andere magazijnen/fabrieken, dan de zijne af te leveren. In dat geval geldt hetgeen in dit artikel is vermeld, eveneens voor de zaken welke van andere magazijnen/ fabrieken zijn geleverd.

VII. Tekeningen en berekeningen

Indien tekeningen en berekeningen, die betrekking hebben op de geleverde zaken welke door verkoper worden geproduceerd, behoeft verkoper niet eerder met de voorbereidende werkzaamheden aan te vangen van de in opdracht gegeven zaken, alvorens schriftelijke goedkeuring door koper is verstrekt.
Indien tekeningen en berekeningen door derden worden verstrekt zal niet eerder met de voorbereidende werkzaamheden worden aangevangen, alvorens deze zijn ontvangen en goedgekeurd door koper en koper daarvan schriftelijk mededeling heeft gedaan aan verkoper. Voor (de gevolgen van) onjuist heden in of uitblijven van tekeningen en/of berekeningen door derden verstrekt of te maken, is verkoper jegens koper nimmer aansprakelijk.

VIII. Leveringstijden

 1. In offertes of orderbevestigingen genoemde leveringstijden gelden slechts bij benadering. Overschrijding der afleveringstermijn kan nimmer wanprestatie van verkoper jegens koper opleveren, terwijl verkoper niet aansprakelijk is voor vertragingsschade hoegenaamd ook. Ongeveer vier weken voor de afgesproken leverdatum, neemt verkoper contact op met koper om de levertermijn te controleren en eventueel in overleg met koper bij te stellen.
 2. Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn niet door koper zijn afgenomen, heeft verkoper het recht koper schriftelijk te sommeren dat deze een termijn zal noemen binnen welke de totale (op)levering van de hier bedoelde zaken zal plaatsvinden, aan welke sommatie koper verplicht is binnen 8 dagen te voldoen, bij gebreke waarvan verkoper gerechtigd is onmiddellijk na sommatie volledige betaling te vorderen.
 3. Bedoelde door koper na sommatie te noemen termijn bedraagt minimaal 48 uur en maximaal 2 maanden, of zoveel korter als koper wenst, met dien verstande dat de door koper te noemen termijn nimmer korter zal zijn dan de overeengekomen leveringstermijn, ook niet als deze langer is dan 2 maanden, tenzij verkoper alsnog instemt met een kortere termijn. Verkoper is jegens koper nimmer aansprakelijk terzake van bedrijfsschade of andere schade, direct of indirect, tengevolge van opslag en/of latere (op)levering als hiervoor bedoeld.

IX. Betaling en zekerheidsstelling

 1. De koper verplicht zich te betalen 30 dagen na factuurdatum zonder enig beroep op schuldvergelijking en/of zonder enige korting. Eventueel overeengekomen betalingskortingen vervallen indien het verschuldigde bedrag niet binnen de betreffende termijn door verkoper is ontvangen. Aan klachten omtrent gebreken van geleverde zaken en/of diensten kan de koper geen rechten ontlenen om de betalingen op te schorten of om de nakoming van enige andere verplichting op te schorten, ongeacht of deze betrekking hebben op (levering van) andere zaken of diensten, noch geven klachten koper recht op verrekening of schuldvergelijking met de voorafgaande, de bestreden of volgende leveringen.
 2. Vanaf het ogenblik waarop de (aan)betaling had moeten geschieden, heeft verkoper het recht om zonder verdere sommatie of ingebrekestelling, een rente te vorderen gelijk aan de wettelijke rente van 1 % per maand.
 3. Indien koper met de betaling van een betwiste dan wel onbetwiste vordering jegens verkoper in gebreke is heeft verkoper het recht na deugdelijke sommatie de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten te annuleren dan wel op te schorten totdat de (aan)betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd verkopers recht op onmiddellijke betaling van zaken dan wel diensten die nog geleverd zullen worden en onverminderd het recht van verkoper om voor deze ontstane schade op koper te verhalen.
 4. Verkoper heeft het recht, ook tijdens het uitvoeren van een overeenkomst, zekerheid voor betaling te eisen en zolang deze niet naar genoegen van verkoper is verschaft, de levering op te schorten of de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te annuleren, onverminderd zijn recht om de hierdoor voor verkoper ontstane schade op koper te verhalen. De overeengekomen koopprijs van hetgeen reeds is geleverd wordt alsdan terstond opeisbaar.
 5. In geval van wanbetaling is koper gehouden aan verkoper naast de hoofdsom en rente te vergoeden alle incassokosten, die door niet betaling zijn of worden veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de koper verschuldigd in ieder geval, waarin verkoper zich ten behoeve van de invordering van de hulp van derden heeft verzekerd. Deze buitengerechtelijke kosten worden nu reeds vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom, met een minimum van 250,-. Uit het enkele feit dat, verkoper zich heeft verzekerd van de hulp van derden, blijkt de hoogte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

X. Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde zaken blijven eigendom van de verkoper, zolang de koper de terzake verschuldigde koopprijs of enig ander door koper aan verkoper verschuldigd bedrag niet volledig heeft betaald. Koper is niet bevoegd de zaken die nog niet volledig zijn betaald, anders dan door gebruikelijke verwerking volgens hun bestemming, aan derden in eigendom over te dragen, de zaken door enige overeenkomst of handeling aan derden te verpanden of aan derden enig ander zekerheidsrecht in de ruimste zin des woords te verschaffen. In geval koper enige verplichting uit deze overeenkomst met betrekking tot de geleverde zaken jegens verkoper niet nakomt, is verkoper zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de zaken terug te nemen in welk geval verkoper het recht heeft de overeenkomst ook zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden te achten, onverminderd verkopers recht tot het vorderen van vergoeding van schaden, hoegenaamd ook, gederfde winst en rente. Zolang enige afgeleverde zaak ingevolge het vorenstaande het eigendom van verkoper is gebleven, is verkoper gerechtigd zich van de toestand van de zaken te overtuigen, terwijl koper hierbij verkoper onherroepelijk machtigt de plaats of de plaatsen waar de zaken zich bevinden te betreden en – zo nodig – de zaken daaruit te (doen) verwijderen om deze zaken weer tot zich (koper) te nemen.

XI. Overmacht

Als overmacht gelden alle gebeurtenissen of omstandigheden waaronder begrepen elk overheidsingrijpen, als gevolg waarvan in redelijkheid nakoming, althans tijdige nakoming, van verkopers verplichtingen niet kan worden verlangd.
Onder overmacht wordt o.m. verstaan: gebrek aan grondstoffen bij verkoper, fabrieks(vervoers-) storingen van welke aard ook, werkstaking, uitsluiting of gebrek aan personeel, vorstverlet, belemmeringen ten gevolge van abnormale weersomstandigheden, quarantaine, epidemieën, mobilisatie, staat van beleg of oorlog, alsmede alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van organisatorische aard.

XII. Aansprakelijkheid

 1. Verkoper is in geval van niet of niet behoorlijke nakoming van zijn verplichtingen uit enige overeenkomst, slecht gehouden tot het kosteloos aanvullen van het ontbrekende, respectievelijk het vervangen van gebrekkige zaken en/of opnieuw uitvoeren van onvoldoende gebleken geleverde accessoire diensten, zodra hem dit redelijkerwijze mogelijk is. In geval de koper ondanks bedoelde hernieuwde prestatie schade heeft geleden en verder overleg niet tot overeenstemming leidt, zal verkoper maximaal aansprakelijk kunnen zijn voor schade tot een bedrag gelijk aan 25% van de aan koper in rekening gebrachte prijs voor de geleverde zaken en/of diensten.
 2. Koper vrijwaart verkoper volledig voor alle aanspraken van derden, welke mochten voortvloeien uit of verband houden met (niet)nakoming door verkoper van verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst met koper.
 3. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van afwijkingen in en/of discrepanties tussen kwaliteitseisen die door koper zijn gesteld en die hem door verkoper schriftelijk zijn bevestigd, en kwaliteitseisen, die in het bestek of door een directie van het werk zijn gesteld.

XIII. Afwijkende bedingen

Indien bij verkoop van bepaalde zaken van verkoper afkomstig bijzondere voorwaarden zijn overeengekomen prevaleren deze bijzondere voorwaarden voor zover zij betrekking hebben op die bepaalde zaken indien strijd met de onderhavige algemene bepalingen zou ontstaan, met dien verstande dat deze algemene bepalingen voor het overige hun gelding behouden.

XIV. Geschillen

Alle geschillen, daaronder tevens begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, welke tussen koper en verkoper mochten ontstaan naar aanleiding van de aanbieding en/of (koop)overeenkomst of van de overeenkomsten die daaruit voortvloeien, worden beslecht door arbitrage, overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut, tenzij verkoper er de voorkeur aan geeft de zaak voor te leggen aan de bevoegde rechter. In het geval koper een geschil aanhangig wenst te maken tegen verkoper dient hij zulks schriftelijk aan verkoper mede te delen, waarna verkoper gedurende 14 dagen de mogelijkheid heeft om zijn voorkeur voor de gewone rechter schriftelijk uit te spreken, bij gebreke waarvan koper het geschil bij het NAI. aanhangig dient te maken. Indien het een vordering betreft welke voor de Arrondissementsrechtbank aanhangig dient te worden gemaakt, verklaren partijen de rechtbank te Zwolle bevoegd van de vordering kennis te nemen.

XV. Ontbinding

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande artikelen wordt de koper indien hij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, met name in geval koper nalaat enig factuurbedrag of gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, alsmede in het geval van diens faillissement, surseance van betaling, liquidatie of indien hij onder beheer, bewind of curatele is/wordt gesteld, geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft verkoper het recht, zonder enige ingebrekestelling zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, ter keuze van verkoper, zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding is gehouden, doch onverminderd verkopers recht op schadevergoeding tengevolge van de wanprestatie en deze ontbinding. In deze gevallen is elke vordering die verkoper ten laste van koper heeft of krijgt dadelijk en ineens opeisbaar.

XVI. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten waarop deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden toepasselijk zijn worden beheerst door het Nederlands recht.

XVII. Nietigheid

Het feit dat één of meer van de onderhavige voorwaarden tengevolge van wettelijke maatregelen en/of rechterlijke beslissing (ver)nietig(d) zijn of worden, laat onverlet de geldende toepasselijkheid van deze voorwaarden voor het overige.

XVIII. Inwerkingtreding

Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Het Tegelplein en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Zwolle kennis, tenzij Het Tegelplein er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

XVIIII Herroepingsrecht 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 1. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 2. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 1. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 3. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het

Artikel 10 Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 1. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 2. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 3. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 4. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 5. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 6. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 7. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 8. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 9. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 10. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 11. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 2. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

Artikel 11 De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 12 Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 13 Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 15 Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 16 Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 18 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

× Hoe kunnen wij u helpen? Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday